Årsmöteshandlingar finns nu tillgängliga här.

logga

Kallelse till årsmöte

 4 mars 2018 

 kl 15.00

 på Örebro BK

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängden.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare.
 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt § 7 moment 6.
 6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Genomgång av:Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.
  1. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål
  2. och uppdrag från föregående årsmöte,
  3. b. balans- och resultaträkning och
  4. c. revisorernas berättelse.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.
 10. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende:Beslut i ärenden enligt punkt 11.
  1. mål,
  2. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret,
  3. medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår och 
  4. andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
 11. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
 12. Val av distriktsstyrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16. Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner enligt som inte behandlats under punkt 12.

Övriga handlingar (Verksamhetsberättelse för 2017,Verksamhetsplan och Budget för 2018) kommer att finnas tillgängliga på distriktets hemsida efter den 31 januari 2018.

-----------------------------------------------------------

Örebro BK Inbjuder till föreläsning den 25 februari

Friskvård och fys.träning för hund

 -------------------------------------------------------

 Samtliga mentalfunktionärer i Närkedistriktet inbjudes till

Informationsmöte den 28 februari kl 18.30.

Plats:  Örebro BK

Närkedistriktet/RUS

                                                             --------------------------------------------------

 

 

 

                                   ----------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

Instruktörspoolen

 

Kontaktman: Martti Keskinen, Örebro  martti.keskinen@telia.com  tfn  0708-376488

 

 

 Välkommen till SBK Närke Distrikt

logga

PG-nummer

25 73 85 - 5
 

 

Datum och plats för DM 2018

 • Rapport 30 juni
 • Spår 3 juni
 • Lydnad 16 september
 • Skydd 20 maj
 • Sök 9 september

Anmälan som vanligt via SBK tävling

 

 

I samarbete med

Studiefrämjandet